αρχική

ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε.

Λεωφ. Μεσογείων 74

115 27 – Αθήνα

Τηλ. κέντρο: 210-7488901

Fax: 210-7488901

www.spondylos.info

e-mail: info@spondylos.gr