αρχική

ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε.

αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 146200101000

Εταιρικό κεφάλαιο: 600 €

Εταίροι:

Ελένη Σάββα,  Μεσογείων 74, Αθήνα 40%

Δημήτριος Παπαδόπουλος, Μεσογείων 74, 60%

Διαχειριστής: Ελένη Σάββα

Διεύθυνση εταιρείας:

Λεωφ. Μεσογείων 74 -115 27 – Αθήνα

Τηλ. κέντρο: 210-7488901 – Fax: 210-7488901

www.spondylos.info – e-mail: [email protected]